Consultatie

Zo vroeg mogelijk stakeholders betrekken

Als onderdeel van het routekeuzeproces en de ontwikkeling van het project hebben vertegenwoordigers van NeuConnect overleg gevoerd met verschillende instanties en belanghebbenden met betrekking tot de Nederlandse wateren. Het doel van deze overleggen was de input van de verschillende partijen zo vroeg mogelijk te inventariseren en zoveel mogelijk mee te nemen in het ontwikkelen van de voorgestelde route. Het betreft zowel bijeenkomsten in het kader van de ontwikkeling van de route als bijeenkomsten als onderdeel van de vergunningsprocedures. Naast deze gesprekken heeft openbare raadpleging plaatsgevonden over het initiatief en de reikwijdte en detailniveau van het MER.

2019 – Openbare raadpleging voornemen NeuConnect interconnector

Het voornemen om de NeuConnect kabel te realiseren werd op 1 februari 2019 door NeuConnect aan Rijkswaterstaat (RWS) medegedeeld en daarbij werd een concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ingediend. De NRD bevatte een beknopte beschrijving het project en het doel daarvan, een voorlopig tijdschema voor de uitvoering, de bestudeerde alternatieve routes en de verwachte effecten. RWS heeft op 11 maart 2019 het voornemen van de aanleg van een onderzeese hoogspanningsverbinding Project NeuConnect en dat hiervoor de uitgebreide m.e.r.-procedure doorlopen zal worden, openbaar aangekondigd via de Staatscourant en een landelijk dagblad. De NRD heeft tot en met 21 april 2019 ter inzage gelegen. In deze tijd kon eenieder reageren op het voorgenomen project evenals de reikwijdte en het detailniveau van het MER, en eventuele zorgen uiten die hij/zij van belang acht voor de m.e.r.-procedure.

Ter raadpleging en advies van adviseurs heeft RWS heeft de Commissie m.e.r. verzocht om advies over de voorgestelde inhoud van het MER. De Commissie m.e.r. heeft op 23 april 2019 haar advies uitgebracht over de inhoud van het MER, waarbij de commissie aanbevelingen heeft gedaan over het opnemen van informatie over de beoogde activiteiten, tracé-alternatieven en verwachte milieueffecten. Gelet op een ingediende zienswijze heeft RWS verzocht om in het MER aandacht te besteden aan effecten op te kruisen (buis)leidingen en de wijze van kruisen. Tot slot wijst RWS erop dat de nautisch adviseur aandacht heeft gevraagd voor de mogelijke consequenties van het magneetveld rond kabels op kompassen in schepen.

Bij besluit van 2 mei 2019 heeft RWS de reikwijdte en detailniveau van het MER vastgesteld en besloten dat de concept NRD samen met het advies van de Commissie m.e.r. de uitgangspunten bevatten voor het MER. Op 9 december 2020 is in de Staatscourant kennisgegeven van de vaststelling van de NRD op 2 mei 2019.

2021 – zienswijzefase ontwerpvergunningen

Verdere publieke consultatie zal plaatsvinden in overeenstemming met de openbare raadplegingsstappen die onderdeel uitmaken van het vergunningenproces conform de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat naar aanleiding van de aanvragen ontwerpvergunningen worden opgesteld die voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd. De terinzagelegging start op 2 juli 2021. Het MER zal gelijktijdig met de ontwerpverguningen ter inzage worden gelegd. Gedurende deze periode kan eenieder zijn of haar zienswijze geven over de ontwerpbesluiten en het MER. De publicatie en terinzagelegging van de ontwerpbesluiten zal bekend worden gemaakt in de Staatscouren en een landelijke krant en op de website van het Bureau Energieprojecten (link hier).

Nadat de ingediende zienswijzen in beschouwing zijn genomen, worden de definitieve vergunningen gepubliceerd en ter inzage gelegd gedurende de beroepstermijn van 6 weken. Direct belanghebbenden kunnen gedurende deze periode beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.