• NeuConnect NL – PCI

De NeuConnect interconnector is aangemerkt als project van gemeenschappelijk belang (PGB, in het Engels PCI). Voor interconnectoren die zijn aangemerkt als PGB in de wet vastgelegd dat ze door het Rijk gecoördineerd worden via de Rijkscoordinatieregeling (RCR). Deze projecten vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De vergunningverlening voor het project wordt gecoördineerd uitgevoerd onder regie van EZK. Deze coördinatie worden namens EKZ verzorgd door Bureau Energieprojecten.

Voor het gedeelte van de kabel door de Nederlandse wateren (exclusieve economische zone) is een vergunning benodigd in het kader van de Waterwet, waar een milieueffectrapport (MER) onderdeel van is, en een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming).

Op 19 maart 2021, aangevuld op 25 mei 2021, is de aanvraag voor de Watervergunning, inclusief het MER, ingediend bij Rijkswaterstaat (als vertegenwoordiger van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Op 19 maart 2021, aangevuld op 21 en 23 maart 2021, is ook de aanvraag voor de Natuurvergunning ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Er is ook een aparte projectpagina voor de NeuConnect interconnector aangemaakt op de website van Bureau Energieprojecten: https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/interconnector-neuconnect. Op deze pagina is ook informatie over de vergunningprocedure te vinden.

In de projectinformatiebrochure worden de belangrijkste elementen van het project uiteengezet. Klik hier om het document te bekijken.

Een kopie van de niet-technische samenvatting als bedoeld in de TEN-E verordening is hier te vinden.

Het Nederlandse ontwerp voor inspraak van het publiek is hier te vinden.